ჟატი 2010 დაჯილდოვება

17 აპრილს, საერთაშორისო ოფროუდ ტურნირ “ჟატი 2010″-ის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა.
ტროფი-ორიენტირება “ჟატი 2010″, “ოფროუდერს კლუბის” ორგანიზებით, კახეთის რეგიონში, სოფელი პატარძეულისა და ხაშმის მიმდებარე ტერიტორიაზე 11 აპრილს გაიმართა. სპონსორები – მაღაზია “4ვე-დე”, “ჰაიდელბერგ ცემენტი”, საფოსტო გადაზიდვების კომპანია – “მულტიექსპრესი”.
ტურნირი “ჟატი 2010″ განეკუთვნება ტროფი ორიენტირების ტიპის შეჯიბრს. ამ ტიპის შეჯიბრები ტარდება ავტოტრანსპორტისთვის ძნელად მისადგომ და გაუკვალავ ადგილებში. მონაწილე ეკიპაჟებს ევალებოდათ, GPS ნავიგატორებისა და სპეციალური ტოპო-რუკების დახმარებით, რთულად მისადგომ ადგილებში განთავსებული რამდენიმე ათეული წერტილის მიკვლევა და დალაშქვრა, ამასთანავე, ხელოვნურად თუ ბუნებრივად შექმნილი წინააღმდეგობების გადალახვა.
შეჯიბრში მონაწილეობდნენ – საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის უმაღლესი კატეგორიის სპორტსმენები. ტურნირში მონაწილეობა 42-მა ეკიპაჟმა მიიღო.
საპრიზო ადგილები ასე განაწილდა:

კატეგორია TR1 – სერიული ავტომობილები მინიმალური გადაკეთებით:

1 ადგილი – ეკიპაჟი #112, ავტომანქანა Niva 2121, სანდრო ბალიაშვილი, ანდრო კვატაშიძე (საქართველო);
2 ადგილი – ეკიპაჟი #109, ავტომანქანა Niva 21214, ასატრიან სევადა, გარნი გასპარიან (სომხეთი);
3 ადგილი – ეკიპაჟი #118, ავტომანქანა Jeep Wrangler, გიორგი იშხნელი, ლუკა ფარეიშვილი (საქართველო)

კატეგორია TR2 – მომზადებული სერიული ავტომობილები:

1 ადგილი – ეკიპაჟი #209, ავტომანქანა Jeep Wrangler, დავით მამუკაშვილი, გია ხეჩუაშვილი (საქართველო);
2 ადგილი – ეკიპაჟი #203, ავტომანქანა Suzuki Samurai, არჩილ მელაძე გიორგი ბენდელავა (საქართველო);
3 ადგილი – ეკიპაჟი #201, ავტომანქანა Toyota 4Runner, ირაკლი ჩიქავა, მამუკა როსტიაშვილი (საქართველო);

კატეგორია TR3 – სპეციალურად მომზადებული ავტომობილები:

1 ადგილი – ეკიპაჟი #311, ავტომანქანა Toyota Land Cruiser 71, ნიკოლოზ ჩიქოვანი, დავით სულიკაშვილი (საქართველო);
2 ადგილი – ეკიპაჟი #306, ავტომანქანა Toyota Land Cruiser 71, ირაკლი ჩიქოვანი, შალვა ზამთარაძე (საქართველო);
3 ადგილი – ეკიპაჟი #307, ავტომანქანა Mitsubishi Pajero, ვასილ გახელაძე, იაგო გუგუტიშვილი (საქართველო).

წლის საუკეთესო შტურმანად გიორგი მარჯანიძე დასახელდა (ეკიპაჟი #211, Susuki Samurai, დავით დობორჯგინიძე, გიორგი მარჯანიძე, საქართველო)
გამარჯვებულებს მედლები, სიგელები და მაღაზია “4ვე-დეს” მიერ დაწესებული პრიზები გადაეცათ.

შეჯიბრის დეტალური შედეგები იხილეთ ოფიციალურ საიტზე http://orient.offroad.ge

17 aprils, saerTaSoriso ofroud turnir `Jati 2010~-is gamarjvebulTa dajildoebis ceremoniali gaimarTa.

trofi-orientireba `Jati 2010~, `ofrouders klubis~ organizebiT, kaxeTis regionSi, sofeli patarZeulisa da xaSmis mimdebare teritoriaze 11 aprils gaimarTa. sponsorebi – maRazia `4ve-de~, `haidelberg cementi~, safosto gadazidvebis kompania – `multieqspresi~ .

turniri `Jati 2010~ ganekuTvneba trofi orientirebis tipis Sejibrs. am tipis Sejibrebi tardeba avtotransportisTvis Znelad misadgom da gaukvalav adgilebSi. monawile ekipaJebs evalebodaT, GPS navigatorebisa da specialuri topo-rukebis daxmarebiT, rTulad misadgom adgilebSi ganTavsebuli ramdenime aTeuli wertilis mikvleva da dalaSqvra, amasTanave, xelovnurad Tu bunebrivad Seqmnili winaaRmdegobebis gadalaxva.

SejibrSi monawileobdnen – saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis umaRlesi kategoriis sportsmenebi. turnirSi monawileoba 42-ma ekipaJma miiRo.

saprizo adgilebi ase ganawilda:

kategoria TR1 - seriuli avtomobilebi minimaluri gadakeTebiT:

1 adgili – ekipaJi #112, avtomanqana Niva 2121, sandro baliaSvili, andro kvataSiZe (saqarTvelo);

2 adgili – ekipaJi #109, avtomanqana Niva 21214, asatrian sevada, garni gasparian (somxeTi);

3 adgili – ekipaJi #118, avtomanqana Jeep Wrangler, giorgi iSxneli, luka fareiSvili (saqarTvelo)

kategoria TR2 – momzadebuli seriuli avtomobilebi:

1 adgili – ekipaJi #209, avtomanqana Jeep Wrangler, daviT mamukaSvili, gia xeCuaSvili (saqarTvelo);

2 adgili – ekipaJi #203, avtomanqana Suzuki Samurai, arCil melaZe giorgi bendelava (saqarTvelo);

3 adgili – ekipaJi #201, avtomanqana Toyota 4 Runner, irakli Ciqava, mamuka rostiaSvili (saqarTvelo);

kategoria TR3 – specialurad momzadebuli avtomobilebi:

1 adgili – ekipaJi #311, avtomanqana Toyota 71, nikoloz Ciqovani, daviT sulikaSvili (saqarTvelo);

2 adgili – ekipaJi #306, avtomanqana Toyota LC 70, irakli Ciqovani, Salva zamTaraZe (saqarTvelo);

3 adgili – ekipaJi #307, avtomanqana Mitsubishi Pajero, vasil gaxelaZe, iago gugutiSvili (saqarTvelo).

wlis saukeTeso Sturmanad giorgi marjaniZe dasaxelda (ekipaJi #211, Suzuki Samurai, daviT doborjginiZe, giorgi marjaniZe, saqarTvelo)

gamarjvebulebs medlebi, sigelebi da maRazia `4ve-des~ mier dawesebuli prizebi gadaecaT.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.